BHV-Materialen.nl

PRIVACYVERKLARING BHV-MATERIALEN

Dit is de privacyverklaring van BRN Brandbeveiliging VOF, tevens handelend onder de naam BHV-Materialen en BHV Training Woerden. Wij maken gebruik van de websites http://brnbrandbeveiliging.nl, http://bhvtrainingwoerden.nl/ en https://bhv-materialen.nl/.

BRN Brandbeveiliging VOF (hierna BRN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij leggen je hieronder uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens
Als je naar aanleiding van de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en/of deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Pompmolenlaan 19c
3447 GK Woerden
Tel: 0348 704 309
GSM: 06 524 479 35
E-mail: info@brnbrandbeveiliging.nl

Contactpersoon: de heer N. Langhout

Privacy beleid BRN
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met derden.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag in te zien, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen.

Gebruik van persoonsgegevens
Als je spullen bij ons bestelt, diensten afneemt, onze websites bezoekt of een (arbeids)overeenkomst met ons aangaat, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van de reden voor ons contact met jou en welke functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij je cv en motivatiebrief alleen wanneer je bij ons solliciteert.

Je kan ervoor kiezen de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Dit zal er in de meeste gevallen echter toe leiden dat wij geen overeenkomst met jou kunnen aangaan omdat wij in dat geval onze diensten niet naar behoren kunnen uitvoeren en/of goederen niet kunnen uitleveren.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de reden waarom wij contact met jou hebben en de functionaliteiten op de website waarvan jij gebruik maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum/ -plaats
 • IBAN/factuurgegevens
 • Informatie die je zelf invult in een open veld op de website, zoals een bericht in het contactformulier
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Gegevens inzake werk/werkgever en inkomen
 • BSN-nummer;
 • Medische gegevens/ziekteverzuimgegevens;
 • VOG
 • Gevolgde opleiding/training/cursus
 • Foto
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Doeleinden en grondslagen
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de reden dat wij contact met elkaar hebben):

 • Om uitvoering te geven aan een met jou gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot het leveren van goederen of diensten.
 • Het afhandelen van je betaling.
 • Zodat wij je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en marketing.
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren.
 • Om certificaten te kunnen uitreiken.
 • Om vragen of opmerkingen te beantwoorden.

BRN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn dus de met jou gesloten overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting, jouw toestemming (in voorkomende gevallen) en ons gerechtvaardigd belang.

Verstrekking aan derden
Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Wel geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat van belang is voor het geven van uitvoering aan de met jou gesloten overeenkomst, wij hiertoe wettelijk zijn verplicht of wanneer dit bijvoorbeeld in het kader van marketingactiviteiten van belang is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze boekhouder die de facturen verwerkt of de externe trainer die de trainingen verzorgt. Ook kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan de certificerende instellingen waar wij mee samenwerken.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor (o.a. met een verwerkersovereenkomst) dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij met deze derden overeen dat jouw gegevens door hen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn of zodra onze overeenkomst met deze derde eindigt.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verkopen of verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens niet buiten het grondgebied van de EU/EER worden gebracht.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om verlies en misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens in ieder geval bewaren zolang dat nodig is om uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst. Daarna bewaren wij de gegevens gedurende de termijn dat wij rekening moeten houden met eventuele rechtsvorderingen. Primaire contactgegevens (naam, adres telefoonnummer, email) kunnen door ons langer worden bewaard ten behoeve van het klant-beheersysteem. Ook kunnen wij jou vragen om toestemming om jouw gegevens langer te bewaren.

Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn, zoals gegevens die nodig zijn voor het doen van onze belastingaangifte.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan de vermelding ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Verder zorgen wij ervoor dat alle digitale gegevens en gegevensdragers waarop deze zijn opgeslagen met een uniek wachtwoord zijn beveiligd.
 • Voor zover sprake is van fysieke gegevensdragers, worden deze bewaard in een deugdelijk afgesloten ruimte en niet onbeheerd achtergelaten.
 • Ook is aan al onze medewerkers en de ingeschakelde hulppersonen/verwerkers een geheimhoudingsverplichting opgelegd.

Cookies
BRN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we inzicht hebben in hoe de website beter kan worden ontwikkeld.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van (gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BRN Brandbeveiliging) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BRN. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brnbrandbeveiliging.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer jij van mening bent dat wij niet op een juiste wijze met jouw persoonsgegevens of houw rechten omgaan. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.